Obowiązek ubezpieczenia gospodarstw rolnych.

Każda osoba fizyczna prowadząca rolniczą działalność gospodarczą i regularnie płacąca z tego tytułu podatek dochodowy, która jednocześnie posiada areał uprawny o powierzchni przekraczającej łącznie 1 ha, jest obowiązana do wykupienia trzech obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych. Są to ubezpieczenie OC rolnika, ubezpieczenie zabudowań gospodarczych oraz ubezpieczenie upraw rolnych. Obowiązek ten powstał w wyniku analizy sytuacji po powodzi w roku 1997, kiedy to większość zniszczonych żywiołem gospodarstw nie miała wykupionych ubezpieczeń, a co za tym idzie, rząd musiał się zająć ich odbudową, gdyż rolników najzwyczajniej w świecie nie było na to wszystko stać.

Obowiązkowe ubezpieczenie rolników

W pierwszej kolejności, najważniejszym ubezpieczeniem będzie obowiązkowe ubezpieczenie rolników od odpowiedzialności cywilnej. Jest to ubezpieczenie w ramach którego będzie można zapewnić wypłatę świadczeń na rzecz osób poszkodowanych przez rolnika w toku prowadzenia działalności rolniczej. Bardzo często dochodzi do wszelkiego rodzaju wypadków i zdarzeń losowych, w których z winy prowadzenia gospodarstwa rolnego, straty ponoszą osoby trzecie. Na przykład w przypadku kolizji pojazdu z ciągnikiem rolniczym. Dotychczas rolnik był obowiązany samodzielnie pokryć wszystkie koszty zadośćuczynienia, natomiast na chwilę obecną po wykupieniu polisy OC, będzie się tym zajmować ubezpieczalnia.

Obowiązkowe ubezpieczenie gospodarstwa rolnego.

Kolejnym obowiązkowym ubezpieczeniem będzie tutaj ubezpieczenie gospodarstw rolnych od nieszczęśliwych wydarzeń i działania czynników atmosferycznych. Chodzi w tym przypadku przede wszystkim o zabudowania rolnicze i niezbędny sprzęt, który może ucierpieć na przykład w wyniku gradobicia bądź wichur i huraganów. Tego typu ubezpieczenie zapewnia rolnikowi możliwość sprawnej odbudowy zniszczeń poczynionych przez żywioł, co także w wielu przypadkach sprawdzać będzie się wręcz wyśmienicie.

Ubezpieczenie upraw rolnych.

Ostatnim, obowiązkowym ubezpieczeniem dla rolników będzie ubezpieczenie upraw rolnych, które mogą być zniszczone wskutek działania warunków atmosferycznych czy też wskutek klęsk żywiołowych. W zasadzie, w tym przypadku chodzi o to, aby sytuacje takie jak miała miejsce w 1997 roku, kiedy przez Polskę przelała się gigantyczna powódź, nie doprowadziły nigdy więcej do zamknięcia wielu gospodarstw, które nie mając ubezpieczenia nie mogły podźwignąć się z trudnej sytuacji. Posiadając tego typu ubezpieczenie, nawet jeśli uprawy będą całkowicie zniszczone żywiołem, z całą pewnością wypłacone będzie z tego tytułu odszkodowanie które zrekompensuje rolnikowi poniesione straty. Pozwoli to na utrzymanie działającego gospodarstwa na rynku, a co za tym idzie, nawet najgorsze wydarzenia nie będą w stanie podkopać istotnego znaczenia na naszym rynku, naszych własnych, rodzimych producentów produktów spożywczych, czyli właśnie rolników.